संपर्क

ओंकार ट्रस्ट

७ चंद्रमा सोसायटी,

नित्यानंद सभागृहाजवळ,

सिह्गड रोड, हिंगणे खुर्द,

पुणे - ४११ ०५१,

फोन: +९१ ०२० २४३४५०६१

Email: chairman@omkartrust.com